Ovládání

Posun mapy se provádí pomocí levého tlačítka myši. Pravým tlačítkem se mění orientace světových stran. Ikona „Obnovit orientaci kompasu“ vrací orientaci světových stran do primárního nastavení.

Podkladové mapy

Vrstvy

Nástroje

Popisné okno

Výběr pomocí polygonu

Smazat výběr

Výběr pomocí popisného okna – postup:

Klikneme na nástroj „Popisné okno“.

Při najetím myši (u mobilních zařízení klik) na libovolnou budovu se nám zobrazí koláčový graf.

Výběr pomocí polygonu – postup:

Klikneme na nástroj „Výběr pomocí polygonu“.

Vybereme zájmovou lokalitu klikem levého tlačítka myši (u mobilních zařízením klik) do mapového okna a tím vybereme lomové body.

Výběr potvrdíme dvojklikem, nebo kliknutím na první lomový bod výběru, popřípadě stisknutím klávesy C.

Na základě největšího podílu funkce na hrubé podlažní ploše budovy je identifikována převládající funkce budovy. Funkce prvního nadzemního podlaží pak ukazuje jeho hlavní funkci, případně nejčastější kombinace dvou funkcí (pokud zaujímají každá zhruba polovinu podlažní plochy).

Výsledkem jsou dva typy zobrazení funkční struktury města, které se liší především intenzitou bezprostředního vztahu k okolnímu veřejnému prostranství. Zatímco informace o převládající funkci budovy je zásadní pro hodnocení celkových bilancí HPP, funkce prvního nadzemního podlaží je klíčová pro hodnocení parteru, který je součástí veřejného prostoru ulic a náměstí.

Zobrazení převládající funkce je tak vhodné pro analýzy funkční struktury města, městských čtvrtí či bloků, které jsou základem pro vyhodnocení potenciálu a preferovaného využití rozvojových lokalit. Funkce prvního nadzemního podlaží umožňuje identifikovat základní prostorové vzorce občanské vybavenosti, tedy například městské třídy s komerčním parterem (obchody, služby), atraktivitu parteru rezidenčních oblastí, nebo oblasti bez charakteristického parterového uspořádání (např. areálová území).

Data o fyzické struktuře budov jsou cenná jak pro výpočet HPP a vyhodnocení objemů a ploch stávající zástavby, tak pro zhodnocení urbanistické struktury a vizualizaci města ve 3D zobrazení.

Analýzy tzv. „střešní“ krajiny a počtu podlaží jsou zásadní především pro nastavení výškového zónování města či posuzování vhodnosti jednotlivých stavebních záměrů z hlediska návaznosti na charakter okolní zástavby. Informace o typu střechy, počtu podlaží, ustupujících podlaží a podlaží ve svahu mohou být dále využity pro zpřesňování 3D modelu města.

Loading...

Při současném přiblížení se do výsledku nezapočítávají malé budovy. Pro započtení i těchto malých budov je nutné mapové okno více přiblížit.

Funkční využití objektu dle podílu funkcí na celkové hrubé podlažní ploše (%)

Celková hrubá podlažní plocha:

m2

Celková rozloha vybrané oblasti:

ha

Funkční využití objektu dle podílu funkcí na celkové hrubé podlažní ploše (%)

Podkladové mapy


Ortofoto

Základní

Vrstvy


Průhlednost

bydlení
veřejná vybavenost
komerční vybavenost
výstavnictví
víceúčelová zařízení pro kulturu a sport
sport
lehká výroba
výroba a skladování
technická infrastruktura
dopravní infrastruktura
rekreace
zahrádky
jiné využití
neznámé/bez využití

Průhlednost

bydlení
bydlení/veřejná vybavenost
bydlení/komerční vybavenost
veřejná vybavenost
komerční vybavenost
komerční vybavenost/veřejná vybavenost
komerční vybavenost/výroba a skladování
výstavnictví
víceúčelová zařizení pro kulturu a sport
sport
lehká výroba
výroba a skladování
technická infrastruktura
dopravní infrastruktura
rekreace
zahrádky
jiné využití
neznámé/bez využití

Průhlednost

šikmá střecha
využité podkroví
rovná střecha
kombinace
neurčeno

Průhlednost

1 - 2
3
4
5
6
7 - 8
9 - 12
13 a více
atypické objekty

Průhlednost

Podlaží ve svahu
Ustupující podlaží

Nástroje


BUDOVY V BRNĚ


Webová aplikace Budovy v Brně prezentuje výsledky průzkumu stavebních objektů na území města Brna z roku 2018. Jedná se o první část celoměstského průzkumu, která zaujímá oblast historického centra a navazující část centra širšího. V rámci průzkumu byly zjišťovány především informace o podlažnosti a funkčním využití budov. Sesbíraná data vstupují do následných prostorových analýz, která jsou podkladem zejména pro tvorbu územního plánu a územních studií.

V první části průzkumu bylo zmapováno téměř 16 tisíc objektů, tedy asi 15 % z celkového počtu stavebních objektů na území města.

Vrstva stavebních objektů nemusí být zcela aktuální (např. v místech nové zástavby). Zároveň data o funkcích na úrovni jednotlivých budov mohou vykazovat odchylky od reálného stavu. Aplikace tedy neslouží pro kontrolu funkčního využití konkrétních objektů, ale pro analýzu hrubých podlažních ploch objektů v měřítku ulic, bloků a městských čtvrtí. Podrobná metodika průzkumu je ZDE.

Aplikace byla optimalizována pro aktuální verze prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox. Aplikace se nedoporučuje spouštět v prohlížeči Internet Explorer.