Popis

Aplikace zobrazuje v mapovém okně funkční využití budov ve 3D zobrazení a v liště umístěné na pravé straně nabízí statistiku a analýzu dat dle zvolených kritérií. Jedná se o pilotní část projektu znázorňující historické centrum města.

Aktivace analytické lišty se statistikami se provede prostřednictvím ikony ().

Pro mapové okno platí:

Základní jednotkou, pro kterou je sledováno funkční využití, je prvek. Prvek není synonymem podlaží, může být částí podlaží nebo celým podlaží. Prvek je vymezen především z důvodu existence více funkcí v jednom podlaží. Podlaží je pak rozděleno do dvou a více prvků podle toho, kolik funkcí se v něm nachází. Zároveň prvek vychází z modelovaného tvaru objektu, kdy i podlaží o jedné funkci může být v důsledku rozdílné geometrie částí budovy rozděleno do více prvků. Prostřednictvím popisného okna je možné podat připomínku k funkčnímu využití daného prvku.

Pro analytickou lištu platí:

Statistika pro celý zobrazovaný soubor dat je zobrazena při „Výběr: Celoměstský“. Při výběru konkrétní budovy v mapovém okně dojde k přepnutí statistiky na vybranou budovu – „Výběr: Konkrétní budova“. Prostřednictvím filtrů „Vyber podlaží“, „Vyber kategorii“ a posuvné lišty plochy prvku lze zobrazovat pouze požadovaná data (např. jen 2. podlaží pro funkci bydlení apod.). Záložka „žádné“ nabízí základní statistiku prvků pro definovaný výběr a filtr, záložka „funkce“ zobrazuje strukturu funkčního využití dle definovaného výběru a filtru a záložka „plocha“ ukazuje strukturu prvků dle jejich velikostních kategorií opět ve vztahu k danému výběru a filtru.

Model budov byl vypracován na podkladech poskytnutých MMB. Konkrétně vychází z krabicového modelu města Brna z roku 2017, polygonové vrstvě budov z Účelové mapy polohopisné situace (2018), digitálního modelu povrchu (2019) a digitálního modelu reliéfu (2016). Na samotnou tvorbu bylo použito řešení Local Government 3D Basemaps vyvinuté společností ESRI a následně proběhla manuální úprava výsledků. Pro tvorbu podlaží byl vytvořen algoritmus. Ačkoliv 3D model zobrazuje i tvary střech, dané parametry budovy jsou pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Informace o způsobu využití jednotlivých podlaží byly získány z průzkumu stavebních objektů, který byl realizován Kanceláří architekta města Brna a proběhl v letech 2018-2020. Aplikace byla vytvořena na základě projektu c-through.

Popis